Buổi Đào tạo số 1

Visually-hidden

Tháng 6/2020 (thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19), Địa điểm: ĐH Công Nghiệp HN, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Đào tạo chuyển giao kiến thức về việc khởi tạo Nhóm Quan trắc cho ít nhất 4/5 thành viên của các tổ chức đối tác (1 nghiên cứu sinh, 1 giảng viên, ít nhất 1 chuyên gia thống kê, ít nhất 1 chuyên gia CNTT).

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo