Kết quả dự án

Visually-hidden

Results

WP1 - Phân tích nhu cầu thị trường lao động Việt Nam

1.1 Báo cáo về thị trường lao động Việt Nam và các công cụ có sẵn

1.2 Báo cáo về các đài quan sát thị trường lao động EU

 

WP2 - Chuyển giao kiến thức và phương pháp luận để phân tích thị trường lao động

2.1 Phát triển tài liệu giáo dục

2.2 Tổ chức và thực hiện đào tạo

  • Tập huấn tại Trường Đại VHọc Viện Nông nghiệp Việt Nam (16-17-18 / 11/2020) - Chương trình | Biến cố

2.3 Khảo sát với doanh nghiệp

  • Họp Trực tuyến, qua Zoom - các Bên Việt Nam đã chia sẻ Kết quả Sơ bộ của Khảo sát WP 2.3 với Doanh nghiệp (ngày 13 tháng 5 năm 2022)  - Chương trình | Biến cố

Kết quả cuối cùng được trình bày tại Cuộc họp liên danh, ngày 22 tháng 6

Agri-food Tourism ICT
VNUA

HANU

TNU

HAUI

NTTU

2.4 Báo cáo về ba lĩnh vực kinh tế: thực phẩm nông nghiệp, du lịch, viễn thông và công nghệ thông tin

 

WP3 - Phát triển Đài quan sát thị trường lao động tại Việt Nam

3.1 Báo cáo phân tích dữ liệu từ WP2

3.2 Triển khai nền tảng và kho lưu trữ đủ điều kiện

3.3 Thí điểm LMO

 

WP4 - Đánh giá và giám sát chất lượng

4.1 Kế hoạch khung chất lượng

4.2 Báo cáo đánh giá

Báo cáo nội bộ

 

WP5 - Phổ biến & Khai thác

5.1 Kế hoạch phổ biến

5.2 Trang web dự án

5.3 Sự kiện quảng cáo

          Chủ đề: Thị trường lao động sau đại dịch Covid-19: Những thay đổi và giải pháp

          Đề tài: Cách tiếp cận của Châu Âu về quan sát thị trường lao động tại Việt Nam

          Chủ đề: Trình bày nền tảng LMO hướng tới sự tham gia của sinh viên

          Chủ đề: Trang bị cho sinh viên và sinh viên tốt nghiệp thị trường lao động – Vai trò của LMO

 

5.4 Bài báo và đóng góp khoa học

5.5 Nguyên tắc bền vững

 

WP6 - Quản lý dự án

6.2 Cuộc họp định kỳ