Buổi họp khởi động dự án

Visually-hidden

13-17 tháng 1 năm 2020, UNIPD, tại Padova Ý.

 • Thuyết minh như dự án;
 • Hội nghị Ban Ban Hội nghị 1 (SC);
 • Nguyên lý và dự án và chính trị;
 • Hiệp hội tổng hợp;
 • Các mục theo hướng, theo nghĩa của vai và của họ.

 

  Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
  Lab-Movie
  logo