Cuộc họp Dự án tại Đại học NOVA Lisbon, Bồ Đào Nha 27-29 tháng 9 năm 2022

Visually-hidden

Cuộc họp Dự án tại Đại học NOVA Lisbon, Bồ Đào Nha 27-29 tháng 9 năm 2022
nova university

Trong các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2022, các phái đoàn của các trường đại học đối tác trong dự án sẽ gặp nhau tại NOVA để đưa ra báo cáo tình hình về các hoạt động đã thực hiện cho đến nay, cũng như những hoạt động tiếp theo, cụ thể là việc lập kế hoạch và thực hiện Đài quan sát thị trường lao động Việt Nam.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo