Lan tỏa giá trị dự án Lab-Movie (Đài quan sát thị trường lao động ở các trường đại học Việt Nam) về những phương pháp tiếp cận mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường đại học Việt Nam

Visually-hidden

foto

Nhóm LAB-MOVIE tham gia workshop “Mạng lưới hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam” trong khuôn khổ ra mắt dự án EcoVIP tại Đại học Nha Trang với 11 trường Đại học Việt Nam tham dự. Đại diện Đại học Hà Nội, Đại học Nguyễn Tất Thành và VNUA đại diện cho dự án LAB-MOVIE đã chia sẻ kết quả thực hiện dự án, đặc biệt là việc tiếp cận và phát triển website cung cấp thông tin việc làm cho người học. HANU giới thiệu mục đích của LAB-MOVIE và trình bày quy trình, kết quả nghiên cứu của ngành Du lịch, NTTU trình bày quy trình và kết quả nghiên cứu của ngành CNTT, VNUA trình bày quy trình và kết quả nghiên cứu của ngành Nông nghiệp thực phẩm. Kết quả bước đầu của dự án Lab-Movie đã được các trường tham gia đánh giá cao và ghi nhận với thái độ tích cực.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo