Tình trạng của dự án.

Visually-hidden

Trong một cuộc họp ảo chuẩn bị do Đại học Padua dẫn đầu, diễn ra vào ngày 13 tháng 5, Consortium đã đề cập đến tình trạng hiện đại của dự án Lab Movie.

Kết quả sơ bộ của Gói công việc 2.3: Khảo sát với các Doanh nghiệp do VNUA trình bày về ngành Nông sản, ĐHTN và HANU đối với ngành Du lịch cũng như của NTTU và HAUI liên quan đến lĩnh vực Viễn thông và CNTT.

Đây cũng là cơ hội để các đối tác trao đổi về một số nội dung thiết thực của cuộc họp đầu tiên diễn ra tại Việt Nam sẽ diễn ra tại Thành phố Thái Nguyên vào tháng 6 này.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo