Video Sự kiện Gặp gỡ & Phổ biến Đối tác, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Visually-hidden

Cuộc gặp gỡ trực tiếp với tất cả các đối tác của tập đoàn Lab Movie, sau hai năm, cuối cùng đã diễn ra. Và chúng tôi có video để chứng minh điều đó!

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo