Các buổi đào tạo LAB-MOVIE

Visually-hidden

Category
Học viện Nông nghiệp
labmovie training

 

Các khóa đào tạo nhằm mục đích chuyển giao kiến ​​thức về việc triển khai Đài quan sát, sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam, nơi có các cơ sở đối tác của Việt Nam cùng tham gia khóa đào tạo. Khóa đào tạo sẽ kéo dài 3 ngày, 16-17-18 tháng 11 năm 2020, và sẽ hướng đến 4/5 nhân viên cho mỗi Cơ sở Giáo dục Đại học (HEI) đối tác của Việt Nam. Nhân viên sẽ bao gồm: một nhà nghiên cứu, một giáo sư / giáo viên, ít nhất một chuyên gia thống kê, ít nhất một chuyên gia CNTT. Những người tham gia sẽ truyền bá kiến ​​thức thu được với ít nhất 10 đồng nghiệp của cùng một cơ sở, thông qua các buổi hội thảo nội bộ do mỗi HEI tổ chức tại quốc gia đối tác là Việt Nam.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo