Cuộc họp của tập đoàn xuyên quốc gia tại Lisbon, Bồ Đào Nha

Visually-hidden

Category
ĐH NOVA Lisbon (BĐN)
Họp tập hợp ở Lisbon

Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 năm 2022, NOVA đã tiếp các phái đoàn đến từ các trường đại học Việt Nam và Châu Âu thuộc tổ hợp trong phạm vi dự án ERASMUS + CBHE LAB-MOVIE.

Trong cuộc họp, các thành viên dự án đã thảo luận về các hoạt động đã thực hiện cho đến nay, cũng như việc lập kế hoạch và triển khai nền tảng sẽ hình thành "Đài quan sát thị trường lao động trong các trường đại học Việt Nam".

Mục đích là tạo ra một đài quan sát cho phép các trường đại học cung cấp cho sinh viên của họ thông tin hữu ích để hướng dẫn họ tìm kiếm việc làm và điều chỉnh chương trình đào tạo do các trường đại học cung cấp cho phù hợp với nhu cầu thực tế của các công ty.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo