Sự kiện hội họp và phổ biến xuyên quốc gia

Visually-hidden

Category
ĐH Thái Nguyên
 Sự kiện họp và phổ biến Labmovie

Cuộc họp đối tác và sự kiện phổ biến diễn ra tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam, từ ngày 20 đến 23 tháng 6 năm 2022.

Trong cuộc họp, tình trạng hiện đại của dự án, thảo luận về kế hoạch phổ biến và tiếp theo của dự án đã được thảo luận. Ngoài ra, kết quả của các gói công việc đã được tất cả các đối tác dự án xem xét và thảo luận trong các hội thảo.

Hội thảo bao gồm trình bày các báo cáo và thảo luận bàn tròn giữa các thành viên dự án về kết quả khảo sát vấn đề lao động và việc làm của các doanh nghiệp thuộc 3 ngành (Du lịch, Nông sản, CNTT và viễn thông).

Trong sự kiện này, Đại học Thái Nguyên cũng đã tổ chức hội nghị phổ biến với chủ đề Thị trường lao động sau Đại dịch COVID-19: Những thay đổi và giải pháp. Do đó đã nâng cao sự thảo luận giữa các thành viên dự án, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, sinh viên về những thay đổi của thị trường lao động sau đại dịch Covid-19 cũng như các giải pháp hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; tập huấn phương pháp xử lý số liệu điều tra doanh nghiệp về vấn đề lao động và việc làm; thảo luận về kế hoạch phổ biến và tiếp theo của dự án.

 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo