Thực hiện dự án: Phát triển chương trình giảng dạy trong nông học (CDAE)

Visually-hidden

Category
ĐH Thái Nguyên
Thực hiện dự án: Phát triển chương trình giảng dạy trong nông học

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCED), hệ sinh thái nông nghiệp là tạo ra và duy trì mối quan hệ bền vững giữa nông nghiệp và môi trường để đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn có lợi cho sức khỏe và giữ sạch môi trường (Cây trồng Cuộc sống Việt Nam, 2018).

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo