USAL mang LAB-MOVIE tới Hội nghị INNTED

Visually-hidden

Category
ĐH Salamanca (TBN)
 Jose Antonio và Cristina

Vào ngày 13 và 14 tháng 7, Đại học Salamanca đã tham gia Đại hội Quốc tế lần thứ 3 về Đổi mới và Xu hướng Giáo dục (INNTED).
Cristina Pita Yáñez và Jose Antonio Ortega trình bày dự án LAB-MOVIE. Giao tiếp của họ có thể được xem lại ở đây. Họ đã cung cấp những hiểu biết và kết luận vô giá về phương pháp triển khai Cơ quan quan sát thị trường lao động ở các trường đại học Việt Nam.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo