Training on the Observatory Platform website

Visually-hidden

onlien traing observatory website

On November 21st 2022 took place the online training on the observatory website platform for all the Vietnamese partners.

This training aimed to provide the Vietnamese Partners the guidelines and tool for the implementation of their own Labour Marker Observatories.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo