Partners meeting and dissemination event at Nguyen Tat Thanh University, Vietnam

Visually-hidden

NTTU

From the 9th to the 12th of January 2023, the delegations of all the partner universities in the project will meet at Nguyen Tat Thanh University, Ho Chi Minh, to oversee and promote the project results.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo