Sự kiện gặp gỡ và tuyên truyền đối tác tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, Việt Nam

Visually-hidden

Category
ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Cuộc họp Hà Nội tháng 3 năm 2023.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức sự kiện gặp gỡ và phổ biến các đối tác của Dự án Phim Lab từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 3.


Dự án Phim phòng thí nghiệm do Università degli Studi di Padova khởi xướng và khởi xướng, nhằm mục đích tạo ra một Đài quan sát thị trường lao động tại các trường đại học ở Việt Nam để phân tích và hiểu thị trường lao động địa phương cũng như thu thập thông tin về nhu cầu và cung cấp của nó.
Trong cuộc họp đã thảo luận về các vấn đề mở liên quan đến LMO và việc tổ chức thí điểm dự án, kết quả phổ biến và chiến lược khai thác.


Vào ngày 29 đã diễn ra “Sự kiện Hội nghị và Phổ biến Quốc tế: Trình bày về nền tảng LMO hướng tới sự tham gia của sinh viên”. Phần này của cuộc họp tập trung vào việc trình bày các nền tảng LMO, phân tích các kết quả chính và lợi ích cho sinh viên, cũng như điều tra các lĩnh vực bền vững của dự án và kiểm tra hướng dẫn của nó.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo