Sự Kiện Gặp Gỡ và Tuyên Truyền Xuyên Quốc Gia Tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visually-hidden

Category
ĐH Nguyễn Tất Thành
Cuộc họp Hà Nội tháng 1 năm 2023.

Cuộc họp điều phối và sự kiện Phổ biến đã diễn ra tại Đại học Nguyễn Tất Thành, Việt Nam, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023.

Cuộc họp đã phân tích tình hình tiến độ của các hoạt động dự án và lên kế hoạch cho các bước tiếp theo. Nó tập trung vào cuộc thảo luận về kết quả đạt được và lập kế hoạch hành động cho nền tảng Phổ biến Thị trường Lao động.

Ngày 11, Trường tổ chức sự kiện Hội thảo và Tuyên truyền Quốc tế xoay quanh chủ đề: Cách tiếp cận châu Âu của đài quan sát thị trường lao động tại Việt Nam. Sự kiện Phổ biến có sự tham gia đông đảo của cán bộ các trường đại học, đại diện công ty và sinh viên, các mục tiêu và kết quả của Dự án đã được vạch ra và mỗi trường đại học Việt Nam trình bày kết quả phân tích dữ liệu ngành của họ. Ngoài ra, chiến lược Phổ biến và các hành động cải thiện Tính bền vững đã được thảo luận. 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo